Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

20.04.2024.

Na osnovu Člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a a u vezi sa odlukom broj 129-1/24 vijeća Naučnoistraživačkog instituta „Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ od 29.03.2023.godine,  Naučnoistraživački institut „Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljuje: 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje

Direktora – 1 izvršilac.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

Kandidat za direktora mora ispunajvati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti: 

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora;

Posebni uvjeti: 

 • Naučno zvanje doktora nauka i izbro u zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika; 
 • Najmanje 5 naučnih član aka indeksiranih u međunarodnim bazama podataka (Web of Science);
 • Najmanje 2 međunarodna projekta koja su u fazi implementacije u okviru naučnoistraživačke ustanove; 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Diploma o naučnom stepenu doktora ili diploma o završenom III ciklusu studija iz oblasti za koju se bira sa dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu bachelora ili diploma o završenom I ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) kandidata; 
 • Bibliografija naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu).
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, sposobnostima i uspjesima / dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, 
 • Opis naučnog i stručnog rada;
 • Program rada za mandatni period;
 • Potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje: 
 1. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;
 2. da nije član Upravnog odbora visokoškolske ustanove odnosno naučnoistraživačkog instituta kao ustanove

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat koji bude izabrani dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda, Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti, Izjavu da u slučaju imenovanja neće vršiti funkciju člana Upravnog odbora druge visokoškolske ustanove, odnosno naučnoistraživačkog instituta kao ustanove, odnosno da neće biti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavanoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa vlasti. 

Svi kandidati koji zadovolje opće i posebne uslove biće pozvani na intervju i prezentaciju programa rada.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Verlab Instituta.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: 

Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 svakim radnim danom od 10h do 15:30h. 

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it