Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

sssssssss.png

This year, the Croatian Society for Orthopedic Engineering ORTHOING is organizing a scientific-professional congress, the 1st European Congress for Biomedical and Veterinary Engineering - BIOMEDVETMECH, which will be held on October 20, 21 and 22, 2022, in Zagreb at the Westin Hotel. The theme of the congress is "Biomedical Engineering in the Service of Man and Animals". The congress is multidisciplinary, international and covers a wide range of scientific and professional topics in biomedical and veterinary engineering. The congress website is www.biomedvetmech.com.

BioMedVetMech is a combination of biology + medicine + veterinary medicine + mechanics, in other words the Congress brings together scientists, doctors, veterinarians, engineers and other experts in order to develop innovations and expand the latest knowledge for the benefit of humans and animals.

The main sessions for presenting scientific papers and projects are: surgical engineering, diagnostic engineering, disease prevention engineering, pharmaceutical engineering, orthopedic engineering, tissue engineering, cell engineering, biomaterials, nanoengineering, prosthetics and orthotics, medical engineering, medical / veterinary robotics, neuroengineering,  patient care engineering and veterinary engineering.You can find out all the details about the lecturers and topics of the Congress on the official WEB page of the Congress.

The complete papers will be published in the Proceedings of BIOMEDVETMECH in the IFMBE Proceedings Series. Authors of the best papers will be invited to publish an extended version of the paper in the journal Health and Technology - Springer or Medical & Biological Engineering & Computing - Springer. Complete papers will be submitted through the International Organization for Biomedical Engineering system from 15 June 2022 to 1 .9. 2022 (abstracts can be sent in that period, too). Cash prizes and plaques are provided for the best works of young scientists, and in addition to the above, young scientists will be able to attend a series of free workshops organized by the Congress. In addition to the transfer of knowledge, special emphasis at the Congress is on connecting industry and science with the aim of making new acquaintances, collaborations and potential collaborations and projects.

Important notice for doctors: The Committee for Medical Training of Physicians categorized and scored the Congress (case 145-1900 / 22) as follows: The meeting was categorized as an International Congress and active participants were awarded 20 points and passive participants 12 points.

Finally, I invite you once again on this occasion to support the Congress and respond to it in as many numbers as possible. Let the Congress become a place for us to socialize, get to know and present our work in order to create some more beautiful and new stories.


Ove godine, Hrvatsko društvo za ortopedsko inženjerstvo ORTHOING organizira znanstveno stručni kongres 1. Europski kongres za biomedicinsko i veterinarsko inženjerstvo - BIOMEDVETMECH koji će se održati 20., 21. i 22. listopada 2022., u Zagrebu u Hotelu Westin. Tema kongresa je "Biomedicinsko inženjerstvo u službi čovjeka i životinja". Kongres je multidisciplinaranmeđunarodan i pokriva širok raspon znanstvenih i stručnih tema iz biomedicinskog i veterinarskog inženjerstva. Web stranica kongresa je www.biomedvetmech.com.

BioMedVetMech predstavlja spoj biologije + medicine + veterine + mehanike, drugim riječima Kongres spaja znanstvenike, liječnike, veterinare, inženjere i ostale stručnjake u cilju razvoja inovacija i proširivanja najnovijih spoznaja na dobrobit ljudi i životinja.

Glavne sesije za predstavljanje znanstvenoga rada i projekata su: inženjerstvo hirurgije, inženjerstvo dijagnostike, inženjerstvo prevencije bolesti, farmaceutsko inženjerstvo, ortopedsko inženjerstvo, inženjerstvo tkiva, inženjerstvo stanica, biomaterijali, nanoinženjerstvo, protetika i ortotika, inženjerstvo medicinskih specijalizacija, medicinska/veterinarska robotika, neurološko inženjerstvo, inženjerstvo njege pacijenata i veterinarsko inženjerstvo. Sve detalje o predavačima i temama Kongresa možete saznati i na službenoj WEB stranici Kongresa.

Cjeloviti će radovi biti objavljeni u Zborniku radova BIOMEDVETMECH-a u seriji IFMBE Proceedings Series. Autori najboljih radova bit će pozvani da proširenu inačicu rada objave u časopisu Health and Technology - Springer ili Medical & Biological Engineering & Computing - Springer. Cjeloviti radovi će se podnositi putem sustava Međunarodne organizacije za biomedicinsko inženjerstvo od 15. 6. 2022.  do 1 .9. 2022. (sažeci radova se mogu slati u tom razdoblju, također). Za najbolje radove mladih znanstvenika su predviđene novčane nagrade i plakete, a uz navedeno mladi će znanstvenici moći biti prisutni na nizu besplatnih radionica koje su u organizaciji Kongresa. Uz prijenos znanja, poseban naglasak na Kongresu je povezivanje industrije i znanosti s ciljem sklapanja novih poznanstava, suradnji i potencijalnih suradnji i projekata.

Važna obavijest za liječnike: Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo je i bodovalo Kongres (predmet 145-1900/22) na sljedeći način: Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 12 bodova.

Naposljetku, Vas još jednom ovom  prilikom pozivam da podržite Kongres i odazovete se na isti u što većem broju. Neka nam Kongres postane mjesto druženja, upoznavanja i predstavljanja našeg rada u cilju stvaranja još nekih ljepših i novih priča.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it